Tiêu đề: Nguyễn Thanh Thủy
Ngày sinh: 05/07/1959
Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Khoa Đào tạo Các Chức Danh Thi Hành Án Dân Sự
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: