Tiêu đề: Nguyễn Minh Hằng
Ngày sinh: 03/10/1976
Chức vụ: Phó giám đốc, Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật
Đơn vị công tác: Ban giám đốc
Điện thoại:
Email: minhhangluatsu@yahoo.com.vn; nmhang@moj.gov.vn
Phòng ban: Ban Giám Đốc
Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh