Tiêu đề: Vũ Thị Hòa
Ngày sinh: 05/07/1975
Chức vụ: Trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hoavt@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C