Tiêu đề: Nguyễn Thị Phương
Ngày sinh:
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Trung Tâm Bồi Dưỡng Cán Bộ
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: