Tiêu đề: Ngô Thị Ngọc Vân
Ngày sinh: 17/06/1978
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: vanntn@moj.gov.vn; ducvan778@yahoo.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: