Tiêu đề: Nguyễn Minh Châu
Ngày sinh:
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: chaunm1@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: