Tiêu đề: Lê Thu Hằng
Ngày sinh: 01/01/2000
Chức vụ: Trưởng bộ môn tranh tụng hành chính
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: lthang@moj.gov.vn; thuhngl@ymail.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: