Tiêu đề: Vũ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13/10/1975
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hienvtt@moj.gov.vn; thuhienhvtp@yahoo.com.vn
Phòng ban: Trung Tâm Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C