Tiêu đề: Tống Thị Thanh Thanh
Ngày sinh: 23/08/1976
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: thanhttt@moj.gov.vn; hoangvithanh@gmail.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh B