Tiêu đề: Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày sinh: 29/12/1980
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: anhntv@hocvientuphap.edu.vn ; anhntv@moj.gov.vn; nguyenthivananh@yahoo.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh