Tiêu đề: Nguyễn Thị An Na
Ngày sinh:
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nanta@moj.gov.vn; na_nta83@yahoo.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: