Tiêu đề: Lê Thị Thuý Nga
Ngày sinh: 16/07/1977
Chức vụ: Trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: ngaltt@moj.gov.vn; lethuynga89@gmail.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C