Tiêu đề: Hà Hữu Dụng
Ngày sinh: 02/01/2000
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: dunghh@moj.gov.vn; huudunghvtp@yahoo.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga