Tiêu đề: Trần Thị Thanh Thủy
Ngày sinh:
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: ttthuy@hocvientuphap.edu.vn
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: