Tiêu đề: Nguyễn Tường Vi
Ngày sinh: 02/01/2000
Chức vụ: Chuyên viên, Trợ lý Khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: vint@moj.gov.vn; tuongvi@gmail.com
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh