Tiêu đề: Phạm Thị Thuý Hồng
Ngày sinh: 24/06/1977
Chức vụ: Trưởng khoa
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hongptt@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào Tạo CCV Và Các Chức Danh Tư Pháp Khác
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Pháp C