Tiêu đề: Lê Thị Hương Giang
Ngày sinh: 20/04/1978
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: gianglth@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa Đào Tạo CCV Và Các Chức Danh Tư Pháp Khác
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Anh C