Tiêu đề: Trần Minh Tiến
Ngày sinh: 20/12/1976
Chức vụ: Trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: minhtientran@yahoo.fr; tientm@hocvientuphap.edu.vn; tientm@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Đào Tạo Và Công Tác Học Viên
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Chuyên ngành Pháp luật Kinh tế
Trình độ ngoại ngữ: Pháp C