Tiêu đề: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 12/06/1982
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: cucphuong2003@yahoo.com
Phòng ban: Trung Tâm Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật
Trình độ ngoại ngữ: Anh B