Tiêu đề: Trần Thị Hiên
Ngày sinh: 15/01/1978
Chức vụ: Chuyên viên chính
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: tthien@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Đào Tạo Và Công Tác Học Viên
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh