Tiêu đề: Phạm Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh:
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Khoa đào tạo Chung Nguồn Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: