Tiêu đề: Trần Danh Tuyên
Ngày sinh: 22/10/1964
Chức vụ: Tổ trưởng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: tdtuyen@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo
Trình độ học vấn: Thac sĩ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B