Tiêu đề: Nguyễn Thị Thuý Hà
Ngày sinh: 06/02/1979
Chức vụ: Tổ phó
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: nguyenthithuyha@moj.gov.vn
Phòng ban: Khoa đào tạo Luật Sư
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ ngoại ngữ: