Tiêu đề: Nguyễn Thị Phong Lan
Ngày sinh: 28/10/1972
Chức vụ: Trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: lanntp@moj.gov.vn, lanntp@hocvientuphap.edu.vn
Phòng ban: Phòng Hành Chính – Tổng Hợp Và Đối Ngoại
Trình độ học vấn: Cử nhân
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh