Tiêu đề: Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 02/01/1985
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: trangnt@moj.gov.vn
Phòng ban: Trung Tâm Liên Kết Đào Tạo Luật Sư Thương Mại Quốc Tế
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: