Tiêu đề: Hoàng Thanh Bình
Ngày sinh: 02/01/1974
Chức vụ: Kỹ thuật viên lưu trữ
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: binhht@hocvientuphap.edu.vn ; binhht@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Hành Chính – Tổng Hợp Và Đối Ngoại
Trình độ học vấn: Trung cấp Lưu trữ
Trình độ ngoại ngữ: