Tiêu đề: Trịnh Thị Hà
Ngày sinh: 02/01/2001
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email:
Phòng ban: Phòng Hành Chính – Tổng Hợp Và Đối Ngoại
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: