Tiêu đề: Phạm Thị Hà
Ngày sinh: 02/01/1972
Chức vụ: Trưởng phòng
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: hakt@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Tài Chính Kế Toán
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán
Trình độ ngoại ngữ: