Tiêu đề: Vũ Thị Minh Huệ
Ngày sinh: 16/10/1978
Chức vụ: Kế toán viên
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: huevtm@moj.gov.vn
Phòng ban: Phòng Tài Chính Kế Toán
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh