Tiêu đề: Vũ Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 07/07/1971
Chức vụ: Thủ quỹ cơ quan
Đơn vị công tác:
Điện thoại:
Email: vumai71@gmail.com
Phòng ban: Phòng Quản Trị
Trình độ học vấn: Trung cấp Kế toán
Trình độ ngoại ngữ: