Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khoá 3

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm