HỌC VIỆN TƯ PHÁP ĐÀO TẠO LUẬT SƯ PHỤC VỤ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Khai giảng lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế 
https://www.youtube.com/watch?v=9wzB6TuKfl8&t=81s

Tổ chức tọa đàm 1 về đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế
https://www.youtube.com/watch?v=przf_Agw2h8&t=912s

Tổ chức tọa đàm 2 về đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế
https://www.youtube.com/watch?v=B3tPhFNwHe4&t=681s