Công văn 232/HVTP-TTTV về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản nhắc nhở đầu tư, sử dụng ngân sách Nhà nước cho CNTT, chuyển đổi số

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm