Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm