Thông báo kế hoạch đấu giá tài sản thuộc Hợp đồng số 44/HĐĐG-NV2/2022

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm