THÔNG BÁO NHẬP HỌC Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Số:   711   /TB - HVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày  29 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 

            Triển khai thực hiện Quyết định số 1551/QĐ-BTP ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp thông báo lịch nhập học của các lớp cụ thể như sau:

            1. Danh sách triệu tập học: Theo danh sách đính kèm.

            2. Thời gian, địa điểm nhập học và khai giảng:

            2.1. Lớp bồi dưỡng thứ nhất

Lớp tổ chức cho cán bộ làm công tác trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ở các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang

- Thời gian:            03 ngày (các ngày 04, 05 và 06/9/2014).

- Khai mạc             8h00' ngày 04/9/2014.

- Địa điểm:           Học viện Tư pháp, số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Ban Tổ chức đón tiếp và phát tài liệu cho học viên tham dự lớp học từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 03/9/2014 tại Học viện Tư pháp.

2.2. Lớp bồi dưỡng thứ hai

Lớp tổ chức cho cán bộ làm công tác trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ở các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Quảng Trị, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên

- Thời gian:            03 ngày (các ngày 10, 11 và 12/9/2014).

- Khai mạc             8h00' ngày 10/9/2014.

- Địa điểm:           Học viện Tư pháp, số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Ban Tổ chức đón tiếp và phát tài liệu cho học viên tham dự lớp học từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 09/9/2014 tại Học viện Tư pháp.

3. Kinh phí tổ chức

- Bộ Tư pháp hỗ trợ kinh phí cho công tác chuẩn bị tổ chức các lớp bồi dưỡng (biên soạn tài liệu lớp học, tiền giảng viên và chi phí ăn, nghỉ, đi lại của giảng viên và các cán bộ quản lý);

- Kinh phí xây dựng chương trình, thuê hội trường, phô tô tài liệu cho học viên và các chi phí khác phục vụ lớp học được thu từ học viên theo nguyên tắc thu đủ chi và theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Mức thu 310.000 đồng/học viên;

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng được lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của địa phương do cơ quan cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng thanh toán theo đúng chế độ hiện hành.

            4. Lưu ý khi nhập học

            - Học viên mang theo Quyết định cử đi học (bản chính);       

- Học viên tự túc ăn, ở, nếu học viên có nhu cầu về chỗ ở xin vui lòng liên hệ:

 Ký túc xá Học viện Tư pháp, Tel: 0982.103.608 (đồng chí Nguyễn Thị Hà) hoặc 0985.387.943 (đồng chí Đào Thị Đăng), fax (04) 62740999.

Nếu cần thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ – Học viện Tư pháp.

Địa chỉ: Số 9 Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37566129 – 228      DĐ: 0912029216     Fax: 04.62740999

Email: ttbdcb@moj.gov.vn   Website: http://hocvientuphap.edu.vn/

Xin trân trọng cảm ơn

 Nơi nhận:

- Giám đốc (để báo cáo);

- Các Phó GĐ (để biết);

- Trung tâm Tin học (để đăng Website);

- Phòng TCKT;

- Lưu: VT, BDCB.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 Lê Mai Anh