Phiên tòa trực tuyến - xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp

Ngày 11/5/2022, Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Phiên tòa trực tuyến – xu hướng tất yếu và những vấn đề đặt ra cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp”. Hội thảo được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Các đại biểu tham dự Hội thảo có PGS.TS. Phạm Minh Tuyên – Giám đốc Học viện Tòa án; Kiểm sát viên cao cấp Hà Minh Khương – Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phía Học viện Tư pháp có PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Phó giám đốc Học viện; ThS. Nguyễn Trường Thiệp - Phó giám đốc Học viện; TS. Lê Thị Thúy Nga – Trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp, các giảng viên tham gia giảng dạy và học viên của các lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.
PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Phó giám đốc Học viện Tư pháp và TS. Lê Thị Thúy Nga – Trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đồng chủ trì Hội thảo.
Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là chủ trương, định hướng của Đảng tại Nghị quyết số 48/NQ-TW và Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các ngành, lĩnh vực; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về “…đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia…” trong thời gian tới. Ngày 12/11/2021, Quốc hội khoá XV đã ban hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên toà trực tuyến.
Trong công cuộc đổi mới, hệ thống tòa án cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách nhằm thích nghi và đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết trong tình hình mới, cần có những giải pháp cải cách phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và xu thế phát triển chung của thế giới, trong đó chú trọng xây dựng, phát triển Tòa án điện tử ngang tầm với trình độ phát triển chung của thế giới là một trong những yêu cầu cấp thiết. Tổ chức phiên toà trực tuyến chính là cơ sở để phát triển toà án điện tử hay toà án số.

Hội thảo khoa học “Phiên tòa trực tuyến – xu hướng tất yếu và những vấn đề đặt ra cho công tác đào tại các chức danh tư pháp” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên về ý nghĩa, vai trò của phiên toà trực tuyến trong việc đảm bảo sự kịp thời, đúng đắn của hoạt động xét xử và thảo luận, đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đáp ứng yêu cầu của xét xử trực tuyến. Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về thực trạng tổ chức phiên toà trực tuyến ở Việt Nam, kinh nghiệm tổ chức phiên toà trực tuyến ở một số quốc gia trên thế giới và nêu ra những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đáp ứng đòi hỏi của xét xử trực tuyến. Các đại biểu khẳng định tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp, đồng thời cũng đánh giá tầm quan trọng của việc đào tạo các chức danh tư pháp đáp ứng xu hướng tất yếu trong quá trình cải cách tư pháp.
Phát biểu kết luận tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Phó giám đốc Học viện Tư pháp thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc cảm ơn các đại biểu đã tâm huyết đóng góp những ý kiến hữu ích cho Hội thảo về cả góc độ lý luận và thực tiễn, những giải pháp ứng dụng trong công tác đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp liên quan đến việc xây dựng phiên tòa trực tuyến. Kết quả Hội thảo sẽ được nghiên cứu áp dụng trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo tại Học viện Tư pháp, trọng tâm là chương trình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.