Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 42

Lượt truy cập: 57153554

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TẠP CHÍ

Chức năng của Tạp chí:
Tạp chí thực hiện chức năng xuất bản, phát hành ấn phẩm Tạp chí theo Giấy phép hoạt động tạp chí in và theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ của Tạp chí:
1. Tổ chức phản biện, biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí  phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí theo đúng Giấy phép hoạt động tạp chí in và Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử.
2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tạp chí.
3. Quản lý, sử dụng biên chế được giao theo quy định của Học viện Tư pháp; tham gia công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức Tạp chí.
4. Hợp tác với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài Học viện; xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật và của Học viện.
5. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Học viện giao.