Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 131

Lượt truy cập: 0

Giới thiệu

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, thời gian qua đội ngũ luật sư Việt Nam đã có bước tiến đáng ghi nhận về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên số lượng luật sư giỏi, thông thạo pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để giải quyết các tranh chấp thương mại, tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong đàm phán, kinh doanh có yếu tố nước ngoài còn chiếm tỷ lệ rất thấp.
Để góp phần nâng cao khả năng của đội ngũ luật sư Việt Nam trong việc tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, tư vấn các vụ việc có yếu tố nước ngoài, ngày 18 tháng 1 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”. Đề án đã đề ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó việc thành lập Trung tâm đào tạo luật sư theo hình thức liên kết với các cơ sở đào tạo nghề luật sư, các tổ chức xã hội -nghề nghiệp của các nước tiên tiến trên thế giới là một trong những giải pháp quan trọng để nâng tầm đội ngũ luật sư Việt Nam phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngày 21 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”. Theo nội dung quyết định 1759/QĐ-BTP, Học viện tư pháp được giao chủ trì xây dựng dự thảo Đề án thành lập Trung tâm thí điểm liên kết đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Triển khai Đề án này, Học viện Tư pháp đã phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Đoàn luật sư, các luật sư đang làm việc tại các văn phòng, hãng luật...để xin ý kiến và cùng hoàn thiện Đề án.
Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3147/QĐ-BTP về việc phê duyệt “Đề án thành lập Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế” và ngày 19 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 382/QĐ-BTP về việc thành lập Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế.
Theo Quyết định thành lập Trung tâm, Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có chức năng liên kết với các cơ sở đào tạo nghề luật sư, các công ty luật hoặc các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư ở một số nước phát triển để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thương mại quốc tế, đào tạo tiếng Anh thương mại, tiếng Anh pháp lý. Bộ máy của Trung tâm được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ gồm có Ban Giám đốc (Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc), Ban chức năng (Ban Đào tạo và Quản lý học viên; Ban Hành chính và Quản trị và 1 kế toán.
Trung tâm có những nhiệm vụ, quyền hạn chính sau:
- Tìm kiếm, tham gia đàm phán với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các nước Anh, Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Singapore và các nước khác để liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng của Trung tâm; phối hợp với đối tác liên kết đào tạo trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho học viên theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức đào tạo tiếng Anh, tiếng Anh pháp lý, tiếng Anh thương mại cho người học để tạo nguồn học viên cho Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu;
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật thương mại quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phù hợp với chức năng và năng lực của Trung tâm;
            - Tìm kiếm các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.