Đang online: 483

Lượt truy cập: 55405660

Giới thiệu Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

I. Giới thiệu chung
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
II. Chức năng cơ bản
Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện Tư pháp tổ chức và quản lý công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.
III. Cơ cấu tổ chức
1. Giám đốc
2. Phó Giám đốc
3. Viên chức, người lao động.
IV. Lãnh đạo qua các thời kỳ
Giám đốc và tương đương
Đ/c Trần Văn Bách (từ 2016 đến 2/2020).
Đ/c Vũ Thị Thu Hiền (Phụ trách Trung tâm từ 2/2020 - 12/2020)
Đ/c Vũ Thị Thu Hiền ( Quyền giám đốc từ 12/2020 - 12/2021)
Đ/c Vũ Thị Thu Hiền (Giám đốc từ 01/2022 - nay)