Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 472

Lượt truy cập: 55405531

Giới thiệu

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
 
I. Giới thiệu chung
Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tin học và Tổ thư viện thuộc Trung tâm Thông tin và nghiên cứu khoa học trước đây.
II. Chức năng cơ bản
  1. Tham mưu và giúp Giám đốc quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;
  2. Xây dựng trình Giám đốc chiến lược, kế hoạch về CNTT, triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo và quản lý hành chính của Học viện Tư pháp; đảm bảo hệ thống thông tin, tin học hoạt động tốt;
  3. Quản lý, quản trị Cổng thông tin điện tử Học viện Tư pháp;
  4. Tham mưu và giúp Giám đốc quản lý hoạt động thư viện.
III. Cơ cấu tổ chức
1. Giám đốc: Bùi Đăng Hùng (từ 2013 đến nay)
2. Phó Giám đốc: Hoàng Thế Đức (từ 2016 đến nay)
3. Viên chức, người lao động.